tel: 664 098 369
Rodo

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administratorem Państwa danych osobowych związanych z realizacją zapytań ofertowych, zawartych umów o usługi projektowe oraz kompleksową obsługą projektową jest FHU Dorota Kraweć z siedzibą w Iławie, kod pocztowy 14-200 przy ulicy Grudziądzkiej 50. NIP 7441706282. Przechowujemy i przetwarzamy dane – takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres email oraz dokumenty potwierdzające prawo własności lub innej formy prawnej dysponowania nieruchomościami, nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych oraz inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów projektowych. Dane, o których mowa, przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji obowiązku wynikającego z zawartej umowy o prace projektowe oraz szczegółowych zapytań ofertowych dla możliwości realizacji inwestycji na wskazanej nieruchomości.

Procesorem danych osobowych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „CALCULUS” Grażyna Kraweć z siedzibą w Iławie ul. Tadeusza Kościuszki 14/1a, 14-200 Iława, NIP: 7440009204. Procesor przetwarza jedynie te dane, które zawarte są na fakturach VAT w zakresie wymaganym do celów rozliczeń podatkowych. Przypadek ten nie dotyczy sytuacj, jeśli dowodem zakupu przez Państwa towarów lub usług jest wystawiony przez nas paragon fiskalny.

Informujemy, że dostosowaliśmy swoją działalność do wymogów RODO, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych, które nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom nie związanymi z realizacją zawartej umowy poza przypadkami, kiedy jesteśmy do tego prawnie zobligowani. Informujemy, że Administrator Danych Osobowych będzie mógł przekazywać Państwa dane osobowe jedynie do jednostek administracji publicznej tj. Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin oraz zarządcy sieci, organom podatkowym, organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora oraz podmiotom, z którymi administartor ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administartora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie informujemy, iż Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i rozpoczęcia świadczenia usług.

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ogrody tereny zieleni inwentaryzacja dendrologiczna meble